fbpx

Telefonszám: +36 (30) 418 6563 | E-mail cím: kapcsolat.ab@gmail.com

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2023. 2. 1. napjától

Üdvözlünk! Köszönjük, hogy vásárlásod során bennünket tisztelsz meg bizalmaddal!
Kérjük, hogy megrendelésed véglegesítése előtt figyelmesen olvasd el a jelen dokumentumot, mert megrendelésed véglegesítésével elfogadod a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen ÁSZF, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdésed merült fel, vagy amennyiben egyedi igényed szeretnéd velünk megbeszélni, úgy kérünk, vedd fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

1. Szolgáltató adatai

Cégnév: Antique Bricks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Email: kapcsolat.ab@gmail.com
Adószám: 26388867-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 194539
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Cégbíróság
Képviselő: Terényi- Takács Gábor
Telefon: +36-30-418-6563
Székhelye: 2112 Veresegyház, Templom utca 16.
Tárhelyszolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft.
Elérhetőség: +36 1 700 2323; info@mhosting.hu

2. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vevőt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A vásárlással a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt olvasd el! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

3. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

4.  Árak

Az árak forintban értendők, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. (Ez nem minden esetben érvényes.) Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

Bontott téglák esetében, beszerzésnek megfelelpen az ÁFA törvény szerint, különbözeti ÁFÁST vagy netto +ÁFÁS számlát adunk. Téglaszelet és kockakő esetén netto + ÁFA a költség. 
Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

5. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail: kapcsolat.ab@gmail.com; Telefon: +36-30-418-6563; Web: https://antique-bricks.com/

A Vevő szóban és írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.
Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.
  • A Vevő fordulhat a lakóhelye szerinti Békéltető Testülethez is: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe vagy országba van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírság kiszabása alkalmazandó.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
• a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
• a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét
• ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését
• a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
• a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
• a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
• a testület döntésére irányuló indítványt
• a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a Vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a Vevő és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

6. Szerzői jogok

A weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Antique Bricks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A weboldalról engedély nélkül, nyomtatott vagy elektronikus sajtóban felhasznált grafikai elemek illetve szövegek után használati díj fizetendő.

A felhasználás díja 5000 Ft + ÁFA grafikai elemenként naponta, illetve 3000 Ft + ÁFA mondatonként naponta.

A jogvédett tartalmaink illegális felhasználói részére a jogsértés abbahagyására felszólító, ügyvédünk által ellenjegyzett levelet és a fenti díjszabással kalkulált számlát küldünk.

7. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

8. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

9. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

10. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Felhívjuk a figyelmed, hogy a Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmed arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

11. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (a Vevő ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben a Vevő hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja a Vevő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Vevő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni.

12. A honlap használata
Rendelés leadása, megerősítése
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A Vevőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Vevő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
A Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb a Vevő ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja a Vevő ajánlatát. A szerződés a Vevő által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

13. A vételár elemei és teljesítése

A termékár, a csomagolási költséget tartalmazza.

14. Fizetési módok

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

A fizetésre készpénzben vagy átutalással van lehetőség.

A megrendelést előre fizetéssel vagy előleg kifizetésével áll módunkban elindítani.

Az előleg mértéke a vételár brutto 50%- át képezi.

Banlszámlaszám: OTP BANK NYRT. – 11715007-215278230-00000000

15. A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés

Amennyiben a termékek kiszállítása a Vevő hibájából felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.
A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó székhelyére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről.

16. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

17. Visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek megszüntetése

Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági/ a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában szolgáltatást nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie.
A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.

18. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Vevő részére 5 munkanapon belül.

Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

19. Fogyasztói tájékoztató

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztót úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Mi az az elállási jog?
Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetsz és a termék visszaküldése esetén követelheted a kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőséged a termék megvizsgálására, illetve kipróbálására. Cégünk 30 napos garanciát vállal minden termékre.

Mely időponttól gyakorolhatod elállási jogodat?
Termék megrendelése esetén a termék átvételétől számítandó az elállási határidő.

Elállás esetén a 30 napos időtartamon belül meg is kell érkeznie a visszaküldött terméknek az eladóhoz?
Elállás esetén köteles vagy a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni.

Milyen módon tudod igazolni a termék átvételének a napját?
A termékhez mellékelt számlán szereplő teljesítési időpont alapján tudod igazolni.

Milyen formában kell közölnöd a szerződéstől való elállásodat?
Elállási szándékodat e-mailben a nyilatkozat-minta elküldése útján közölheted.
A terméket csak akkor küldd vissza nekünk, ha visszajeleztünk számodra, és elállási nyilatkozatodat elfogadtuk.

Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás?
Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre.
Olyan helyzetet kell teremtenünk, mintha meg sem rendelted volna a terméket. Ez azt is jelenti, hogy a köteles vagy a terméket saját költségeden haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 30 napon belül visszajuttatni nekünk, mi pedig kötelesek vagyunk az általad kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is) visszatéríteni.

Mi az a visszatartás joga?
Mindaddig visszatarthatjuk az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a termék be nem érkezik hozzánk.

Milyen költségeket kell a fogyasztónak viselnie a szerződéstől való elállásakor/felmondáskor?
Kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségeit vagy köteles viselni.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett:…………
Alulírott:…………
kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:…………

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:…………

A fogyasztó neve:…………
A fogyasztó címe:…………
Kedvezményezett neve:…………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni:…………

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):…………
Kelt:…………

Scroll to top